โครงงานโปร

รายงานโครงงานวทิ ยาการคานวณจากการศกึ ษาคน้ ควา้ องคค์ วามรดู้ ้วย
ตนเอง เรอ่ื ง เปดิ -ปดิ พดั ลมอัตโนมตั ดิ ว้ ยระบบเซน็ เซอรว์ ดั ระยะทาง

นางสาวซามีราฮ์ ลา่ เห
นางสาวอารนี า ดหี มดั
นางสาวประภสั สร ศรที วี

โครงงานนเี้ ปน็ สว่ นหน่ึงของรายวชิ าวทิ ยาการคานวณจาการศึกษา
คน้ ควา้ องคค์ วามรดู้ ว้ ยตนเอง
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5/1
ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563
โรงเรยี นจะนะชนปู ถมั ภ์
อาเภอจะนะ จงั หวดั สงขลา

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต16

เกย่ี วกบั โครงงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรอ่ื ง โปรแกรมArdinoเปดิ -ปิดพดั ลมอัตโนมัตดิ ว้ ยระบบเซน็ เซอร์
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผจู้ ดั ทา 1.นางสาวซามีราฮ์ ล่าเห มัธยมศกึ ษาปีที่5/1 เลขท่ี13
2.นางสาวอารนี า ดีหมัด มัธยมศึกษาปีท่5ี /1 เลขท่1ี 6
3.นางสาวประภัสสร ศรที วี มัธยมศกึ ษา…

Source

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น